Põhikiri

 

Eesti Kultuuri Koja põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

Mittetulundusühingu nimi on Eesti Kultuuri Koda (edaspidi: Koda).
Koja asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. EESMÄRGID

2.1. Koja eesmärkideks on:

2.1.1 ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine;

2.1.2 kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu;

2.1.3 kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana;

2.1.4 kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine;

2.1.5 oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Koda:

2.2.1 moodustab vajalikud juhtimis-, kontroll- ja tööorganid põhikirja ja seadustega ettenähtud korras;

2.2.2 edendab ja korraldab liikmetevahelist koostööd, praktiseerides ja väärtustades avatud ruumi põhimõtet;

2.2.3 korraldab avalikke üritusi, seminare, mõttetubasid ja muid Koja eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi;

2.2.4 arendab , toetab ja hoiab tugevat ja aktiivset liikmeskonda;

2.2.5 teeb tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega;

2.2.6 kogub, analüüsib ja mõtestab kultuurialast informatsiooni, osaleb kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel;

2.2.7 teeb muid tegevusi, mis on vajalikud  Koja eesmärkide saavutamiseks.

2.3. Koda on poliitiliselt sõltumatu ühendus.

2.4. Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3. KOJA LIIKMED

3.1. Koja liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

3.1.1 isik on seotud kultuurivaldkonnaga;

3.1.2 isik huvitub põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkide täitmisest;

3.1.3 isiku senine tegevus on olnud Koja eesmärkidega kooskõlas;

3.1.4 isikul on olemas Koja kahe liikme kirjalik soovitus.

3.2. Kojal võivad olla toetajaliikmed.

3.2.1 Toetajaliikmeks võivad saada juriidilised isikud, kes kiidavad heaks  Koja poolt seatud eesmärgid ja selle saavutamise vahendid ning on esitanud  Koja Eestseisusele  toetajaliikmeks saamise kohta kirjaliku avalduse.

3.2.2 Toetajaliikmeks saamise otsustab Koja Eestseisus  lihthäälteenamusega.

3.2.3 Toetajaliikmele laienevad kõik Koja liikme õigused ja kohustused.

3.3. Kojal võivad olla auliikmed.

4. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

4.1. Koja liikmeks astuda sooviv isik esitab Eestseisusele kirjaliku avalduse.

4.2. Eestseisus otsustab liikmeks vastuvõtmise oma esimesel koosolekul avalduse laekumise päevast arvates.

4.3. Koja liikme õigused ja kohustused omandab isik peale Eestseisuse sellekohase otsuse tegemist ning jooksva aasta liikmemaksu tasumist.  Koja liikmeks astumise päevaks loetakse Eestseisuse otsuse tegemise päeva.

4.4. Eestseisusel on õigus kutsuda koja liikmeks nii juriidilisi kui eraisikuid, kutse korral pole soovitusi vaja.

4.5. Auliikme vastuvõtmise korra kinnitab Eestseisus.

5. LIIKME VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

5.1. Kojast välja astuda sooviv liige esitab Eestseisusele  kirjaliku avalduse. Enne avalduse esitamist peab liige täitma Koja ees oma liikmelisusest tulenevad kohustused (sh tasuma võimalikud võlgnetavad liikmemaksud). Liige loetakse Kojast väljaastunuks Eestseisuse sellekohase otsuse tegemise päevast arvates.

5.2. Eestseisus võib Kojast välja arvata liikme:

5.2.1 kes ei täida käesoleva põhikirja sätteid või kes ei vasta enam liikmele esitatavatele nõuetele;

5.2.2 juriidilise isiku, kes on lõpetanud oma tegevuse;

5.2.3 kelle suhtes või kelle esindusorganite liikmete suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteos;

5.2.4 kelle tegevus kahjustab Koda;

5.2.5 kes viivitab liikmemaksu tähtaegse tasumisega kauem kui 6 (kuus) kuud.

5.3. Eestseisus  teatab kirjalikult ühe nädala jooksul väljaarvatule sellekohasest otsusest. Nimetatud teade loetakse liikme poolt kättesaaduks, kui see on saadetud liikme poolt Kojas peetavas liikmete registris toodud e-posti aadressile ja saatmisest on möödunud kolm tööpäeva.

5.4. Liikme väljaastumisel või väljaarvamisel on liige kohustatud tasuma jooksva majandusaasta liikmemaksu täies ulatuses ning juba tasutud liikmemaksu ei tagastata.

6. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Koja liikmel on õigus:

6.1.1 osaleda Koja Üldkogul (Üldkogu) hääleõigusega, valida ja olla valitud  Koja juht- ja kontrollorganitesse;

6.1.2 esitada Üldkogule, Eestseisusele ja Juhatusele arutamiseks ettepanekuid Koja tegevust puudutavates küsimustes ning algatada avatud ruumi põhimõttel tegutsevaid töögruppe. Üldkogul arutamiseks esitatavad ettepanekud ning algatused esitatakse Juhatuse kaudu;

6.1.3 vähemalt 1/10 Koja liikmete poolt Juhatusele esitatud nõudmisel nõuda erakorralise Üldkogu kokkukutsumist. Nimetatud nõudmine tuleb esitada kirjalikult, näidates ära Üldkogu kokkukutsumise põhjuse;

6.1.4 esitada kandidaate Koja valitavatesse organitesse;

6.1.5 esitada Üldkogule, Eestseisusele ja Juhatusele järelpärimisi valitavate organite tegevuse suhtes;

6.1.6 saada soovi korral koopia Koja majandusaasta aruandest;

6.1.7 saada muid käesoleva põhikirjaga ja Koja organite poolt ettenähtud hüvesid;

6.1.8 kasutada soodustingimustel  Koja teenuseid vastavalt Eestseisuse poolt kinnitatud teenuste loetelule ja hinnakirjale;

6.1.9 astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel igal ajal Kojast välja.

6.2. Liikmel on kohustus:

6.2.1 lähtuda oma tegevuses Koja eesmärkidest;

6.2.2 järgida käesolevat põhikirja ja Koja juhtimisorganite poolt nende pädevuse piires vastuvõetud otsuseid;

6.2.3 tasuda iga-aastast liikmemaksu Üldkogu poolt kehtestatud määras, tähtaegadel ja korras;

6.2.4 mitte kuritarvitada oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;

6.2.5 anda enda kohta tõest informatsiooni Koja tegevust ja eesmärke puudutavates küsimustes;

6.2.6 hoiduda tegevusest, mis oluliselt kahjustab Koja mainet;

6.2.7 mitte väljastada Koja poolt kogutud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ilma Juhatuse või tegevjuhi kirjaliku nõusolekuta.

6.3. Liikmel on ka kõik muud õigused ja kohustused, mis tulenevad käesoleva põhikirja teistest sätetest ning seadusest.

7.  ÜLDKOGU, EESTSEISUS JA JUHATUS

7.1. Koja kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete ÜLDKOGU, kelle pädevuses on:

7.1.1 põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine;

7.1.2.Eestseisuse volituste pikkuse määramine;

7.1.3 Eestseisuse  esitatud pikaajalise Koja platvormi ning järgmise aasta prioriteetide kinnitamine;

7.1.4 Eestseisuse liikmete valimine ja tagasikutsumine. Eestseisuse liikmed  valitakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel kordusvalimised.

7.1.5 Koja eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

7.1.6 Koja liikmemaksu suuruse, tasumise korra ning tähtaja kinnitamine;

7.1.7 hinnangu andmine Eestseisuse ja Juhatuse tegevusele;

7.1.8 Koja tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

7.1.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Koja teiste organite pädevusse.

7.2. Koja liige võib volitada teist Koja liiget enda esindamiseks Üldkogul. Üks Koja liige võib korraga esindada kuni kolme Koja liiget.

7.3. Igal Koja liikmel on Üldkogul üks hääl.

7.4. Füüsilisest isikust Koja liige, kes on ühtlasi juriidilise isiku esindaja, omab ühte häält.

7.5. Majandusaasta aruande kinnitamiseks peab Eestseisus Üldkogu kokku kutsuma 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

7.6. Eestseisus kutsub Üldkogu kokku, kui see on Koja huvidest lähtuvalt vajalik ning kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Koja liikmetest.

7.7. Üldkogu teade avaldatakse Koja kodulehel internetis ja saadetakse Koja liikmetele vähemalt 14 (neliteist) päeva enne Üldkogu toimumist Koja liikmete registrisse kantud e-posti aadressile. Üldkogu kutses märgitakse Üldkogu toimumise aeg, koht ning päevakord.

7.8. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on tehtud teatavaks Üldkogu kokkukutsumisel. Küsimustes, mida ei ole Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkogul on esindatud Koja kõik liikmed või vähemalt 9/10 Üldkogul osalevate liikmete nõusolekul, kui Üldkogul osaleb üle poole Koja liikmetest.

7.9 Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Üldkogul osalenud Koja liikmetest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7.10. Koja liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamine kohustusest või vastutusest.

7.11. Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Koja liikmete arvust, kui Koja liikmetele on koosoleku toimumisest käesoleva põhikirjaga sätestatud korras teatatud.

7.12 . Koja EESTSEISUS on oma olemuselt volinike koosolek ning koosneb Üldkogul valitud füüsilistest isikutest ja juriidiliste isikute esindajatest. Eestseisuses on kuni 30 liiget. Eestseisuse pädevuses on:

7.12.1 Juhatuse esimehe valimine Eestseisuse liikmete hulgast;

7.12.2 Juhatuse ametisse kinnitamine;

7.12.3 Juhatuse poolt koostatud tegevuskava kinnitamine;

7.12.4  Üldkogu kokkukutsumine ja Üldkogu päevakorra määramine;

7.12.5  Koja tasuliste teenuste nimekirja koostamine ja hinnakirja määramine;

7.12.6 Liikmekandidaatide avalduste käsitlemine ning uute liikmete vastuvõtmise ja Koja liikmete väljaarvamise otsustamine.

7.12.7  Juhatuse volituste pikkuse määramine.

7.13  Üldkogul valitud isiku lahkumisel Eestseisusest asub tema kohale valimisel saadud häälte arvult järgmine isik. Sellise isiku puudumisel jääb koht täitmata.

7.14 Eestseisuse korralised koosolekud vähemalt kord kvartalis kutsub kokku Juhatus. Eestseisuse erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda iga Eestseisuse liige.

7.15. Eestseisus on oma koosolekutel otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Eestseisuse liikmete arvust kui koosoleku toimumise aeg on ette teatatud vähemalt 7 kalendripäeva.

7.16. Eestseisuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 kohalviibivatest Eestseisuse liikmetest.

7.17. Koja tegevuskava elluviimiseks valib Juhatuse esimees 3 kuni 5 liikmega JUHATUSE, kelle pädevuses on:

7.17.1 Üldkoosoleku ja Eestseisuse otsuste täitmise tagamine;

7.17.2 Koja raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduste nõuetele;

7.17.3  Koja eelarve ja majandusaasta aruande ettevalmistamine ning selle esitamine Eestseisusele ja Üldkogule;

7.17.4 Kojale vara omandamise ja selle võõrandamise otsustamine vastavalt Koja kinnitatud eelarvele ning vara kasutamise otsustamine;

7.17.5 palgaliste ametikohtade kinnitamine, töölepingute sõlmimine ja töötajate tegevuse juhtimine ning kontrollimine;

7.17.6 Juhatuse töökorra kehtestamine;

7.17.7 muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.

7.17. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga Juhatuse liige, teatades sellest teistele Juhatuse liikmetele ette vähemalt seitse kalendripäeva. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda ka Koja tegevjuht.

7.18. Juhatuse koosolekud on avatud kõikidele Koja liikmetele, samuti on Juhatuse liikmel on õigus oma äranägemisel paluda koosolekust osa võtma kolmandaid isikuid.

7.19.  Koda võib kõikides õigustoimingutes esindada 2 (kaks) Juhatuse liiget ühiselt.

7.20. Juhatuse koosolekud valmistab ette ja protokollib Koja tegevjuht. Protokollid ja otsused avaldatakse Koja kodulehel internetis, kus need on kättesaadavad  kõigile Koja liikmetele.

7.21. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal vähemalt kolm  Juhatuse liiget. Kui kvooruminõue ei ole täidetud, kutsutakse uus Juhatuse koosolek kokku esimesel võimalusel, teatades sellest Juhatuse liikmetele ette vähemalt seitse kalendripäeva.

7.22. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalviibivate ja esindatud liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.

7.23. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata seadusega sätestatud korras.

7.24. Juhatuse liikme taandumisel valib Eestseisuse oma liikmete hulgast tema kohale asendusliikme.

8. TEGEVJUHT

8.1. Koja igapäevast tegevust ja asjaajamist korraldab Juhatuse poolt valitud tegevjuht.

8.2. Tegevjuhi kohustused on:

8.2.1 Koja varaliste vahendite kasutamine ja jooksva raamatupidamise korraldamine Juhatuse juhiste kohaselt;

8.2.2 Koja liikmete nimekirja ja liikmemaksu laekumise arvestuse pidamine;

8.2.3 Eestseisuse ja Juhatuse abistamine Üldkogu ettevalmistamisel;

8.2.4 Koja igapäevaste tegevuste korraldamine;

8.2.5 muude käesolevast põhikirjast tulenevate või Üldkogu, Eestseisuse ja Juhatuse poolt antud ülesannete täitmine.

9. REVISJONIKOMISJON

9.1. Koja järelevalveorganiks on revisjonikomisjon.

9.2. Revisjonikomisjoni pädevuses on:

9.2.1 Eestseisuse, Juhatuse ja tegevjuhi tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimine;

9.2.2 Eestseisuse, Juhatuse ja tegevjuhi poolt Üldkogu otsuste täitmise kontrollimine;

9.2.3 Koja rahaliste ja muude vahendite laekumise ja kasutamise kontrollimine.

9.3. Revisjonikomisjonil on üks (revident) kuni kolm liiget, kes valitakse Üldkogu poolt kuni kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt Eestseisuse, Juhatuse liige ega raamatupidaja.

9.4. Kui revisjonikomisjonil on enam kui üks liige, võivad nad enda hulgast valida komisjoni esimehe, kes korraldab komisjoni tegevust.

9.5. Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu komisjoni koosseisu lihthäälteenamusega.

10. TÖÖGRUPID

10.1. Koja liikmete ettepanekul ja Üldkogu või Eestseisuse otsusega võidakse moodustada Koja tegevuse korraldamiseks Koja alalisi ning ajutisi töögruppe.

10.2. Eestseisus nimetab töögrupi liikmete ettepanekul Koja liikmete hulgast töögrupi juhi.

10.4. Töögrupi töö lõpeb töögrupi loomiseks ettenähtud eesmärgi täitmise või Eestseisuse või Üldkogu otsusega.

11. KOJA VARA

11.1. Koja ülesannete täitmist rahastatakse:

11.1.1 liikmemaksudest;

11.1.2 Koja põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;

11.1.3 eraldistest, toetustest, annetustest;

11.1.4 muust tulust.

11.2. Koja omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.

 

12. KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE

12.1. Koja ühinemine, jagunemine ja lõpetamine viiakse läbi seadusega sätestatud korras.

12.2. Juhul, kui Koja lõpetamisel jääb alles vara, jaotatakse see Üldkogu otsuse alusel.