11.06.2020 Üldkogu protokoll

Koht: ArtSpace galerii, T1 Kaubanduskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)
Kestus: 17:30-20:00
Kohalolu registreeris: (koos ettekannete õhtul osalejatega): Anne Ermast, Aarne Toomsalu, Anne Ermast, Anne Soop-Tohver, Egge Kulbok-Lattik, Harli Uljas, Heili Vaus-Tamm, Hillar Lõhmussaar, Jaak Lill, Jaak Visnap, Jako Kull, Leelo Lehtla, Marika Lõhmussaar, Martin Luiga, Martti Preem, Meelis Voolmaa, Natalia Sikkemäe, Peep Raun, Rain Annast, Rein Eionasto, Riina Buldas, Pile Lill, Tuulike Mänd, Vahur Keller, Veronika Palandi, Tiit Urva, Leonhard Koort, Daisy Järva, Ülle Juht, Kadri Alesmaa-Visnap, Kristo Kõrgnurm, Leonardo Meigas, Ivar Raig, Peeter Paemurru, Tiiu Kuurme, Taavi Kivisik, Lauri Takk, Viktoria Jagomägi. Eestseisuse liikmetest polnud üldkogul kohal Reet Suurkask, Helle Tiikmaa, Marike Laht, Marika Veisson ja Kaarel Haav. Protokollija: Tiiu Kuurme 

Päevakord

 1. Ülevaade hetkeseisust, kriisiajal tehtust ja lähiplaanid.
 2. Huvihariduse kitsaskohad 
 3. Majandusaasta aruande vastuvõtmine
 4. Põhikirja muudatused
 5. Eestseisuse uute liikmete valimine perioodiks 2020-2022
 6. Haridusvaldkonna arengukava kitsaskohad
 7. Kommenaarid, suvised kohtumised

Arutelu ja otsused

 1. Pille Lill: Üldkogul koosolekul toimub eestseisuse liikmete valimine 2020-2022. Järgmine töökohtumine toimub augustis, mille keskne teema anne ja selle avaldumine eri vanustes. Annetekoja 2020 finaal toimub 20. novembril 2020. Täname tegevustoetuse eest. Senine assistent Kristo Kõrgnurm lahkub ja asub tööle kultuurikorraldajana Ida-Virumaal. Augustis alustab Koja uus tegevjuht. Taastasime ka kultuuriministriga kohtumised neli korda aastas ja järgmine toimub 17.06.2020. Kriisi ajal alustasime uue kodulehe loomisega, mille kaks peamist keskkonda on Mõtete Maa (artiklite avaldamise võimalus) ja Loojate maa (loomevaldkonna inimeste kontakti vahendamine potenstsiaalse ostjaga). Eestseisus on olnud aktiivne, pidades iganädalasi koosolekuid (viimastel kuudel Zoomi vahenduse). Eestseisusest lahkus Mark Soosaar.
 2. Egge Kulbok-Lattik tõdeb, et kuigi huviharidus on läbi aastate olnud Koja konverentside ja ka 2018 kongressi teemaks, oleme jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes. Koda on osalenud haridusstrateegia koostamisel, ümarlaudades, kohtunud huvialade liitudega, aga meie sõnumit ei ole võetud kuulda. Nüüd on huviharidus seadusemuudatusega kinnitatud noorsootöö valdkonnaks. Reedel (12.06) esitatakse avalik pöördumine Haridus- ja teadusministeeriumile ning Riigikogu kultuurikomisjonile. Probleem seisneb selles, et kavandatavates dokumentides on huvihariduse osa äärmiselt napp (loeb ette pöördumise, mis ka kodulehel avalik). Noortevaldkonna dokumendiga soovitakse suunata huvihariduse arenguid, ent seal ei ole arvesse võetud huvihariduse spetsiifikat. Talendiarendus on halvasti kajastatud. Huviharidus hõlmab elanikkonda väikelapsest eakani, see pole vaid noorte teema. Tulevikus inimeste tööhõive väheneb ja eluiga pikeneb ja seega jääb rohkem aega jääb huvidega tegelemiseks. Huviharidusega on vaja alustada lapsepõlves, et inimese elukvaliteet tõuseks.
 3. Leonardo Meigas tutvustab majandusaasta aruannet. Revidendi positiivne otsus (raha liikumine kajastatud korrektselt) esitatakse liikmete üldkoosolekul.  Majandusaasta aruanne võeti häälteenamusega vastu.
 4. Koosolekul võeti vastu põhikirja muudatusettepanekud (mis olid Koja liikmetele saadetud 2 nädalat enne üldkogu toimumisega) ning kohapeal sooviti lisada punktile 3.2.1 ka füüsilise isiku võimalus astuda Koja toetajaliikmeks. Muudatused hääletati per corpore  ja võeti häälteenamusega vastu.
 5. Eestseisuse liikmena soovivad jätkata järgmised isikud: Pille Lill, Martti Preem, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull, Tiina Park, Daisy Järva, Jaak Visnap, Kadri Alesmaa-Visnap, Tiiu Kuurme, Leonhard Koort, Leonardo Meigas, Kaarel Haav, Marike Laht ning Helle Tiikmaa. Uuteks liikmeteks soovisid astuda Meelis Voolmaa, Riina Buldas, Peeter Paemurru, Tiit Urva, Ülle Juht, Aarne Toomsalu, Rain Annast, Anne Soop-Tohver.

  Martti Preem, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull ja Tiina Park töötavad edasi suunal, et kultuuri eri ilmingutel oleks rohkem tähelepanu. Daisy Järva plaanib liita kultuuriturismi loomemajanduse haruks. Loomemajandus on kui tööstusharu, mis loob riigile imidžit. Jaak Visnap soovib Kojale võimsaid ambitsioone ja panustab ise koosolekuruumide pakkumise ning väljasõitude korraldamisega. Tiiu Kuurme  jätkab hariduse ja kasvatuse teemade eest seismist. Leonhard Koort panustab mahekultuursuse teemaga. Leonardo Meigas jätkab ja hindab Koja intellektuaalset potentsiaali. Luuakse teatri- ja  muusika töörühmad. Teatrirühma kutsuti Riina Buldas, Rahvusvahelise nukuteatri ühenduse president. Muusika töörühma kutsuti Peeter Paemurru, kel on tugev rahvusvaheline kogemus ja kes soovib laiendada kultuuri rolli Eesti ühiskonnas. Koja majandusvaldkonna küsimustesse panustavad uued liikmed Meelis Voolmaa ja Tiit Urva, neist viimane on ettevõtluskonsultant ja tegutseb eetilise hoiu-laenu ühistu juhatuses, mille eesmärk on toetada sotsiaalseid projekte (tõstatab teema juhtimise kultuurist ja kultuursest juhtimisest). Rahvamajade ja kultuurikorralduse teemadel hakkab Kojas kaasa rääkima Ülle Juht, kes on Valga kultuurikeskuse juht. Aarne Toomsalu, kes on olnud abiks konverentsi nõustamise juures, liitub majanduse töörühmaga. Uus eestseisuse liige Rain Annast on kultuuriürituste korraldamise taustaga. Pikaaegne liige Anne Sopp-Tohver liitub panustades aruteludesse kunsti ja hariduse vallas. 
  Uus eestseisuse koosseis võeti häälteenamusega vastu.
 6. Haridusvaldkonna kitsaskohad. Tiiu Kuurme teeb ettepaneku, et kultuuri ja ühiskonna pinged oleks markeeritud Koja strateegias. Valus teema on sooliselt segregeeritud töökohad. Valdkonnad, kus enamus töötajaid (nt kultuur) on naised, on madalaima palgaga. Koja seniseid Haridusvaldkonna arengustrateegia 2021-2035 ettepanekuid ei võetud kuulda.Tiiu soovib, et keegi liituks hariduse töörühmaga.
 7. Vaba mikrofoni kasutab Rein Einasto, kes arutleb teemal majandus kui kultuuri osa ja vahend, kusjuures kultuur on eesmärk. Kui kapital on kultuurita, muutub ta omaette sihiks ja eetikata rikastumise eesmärgiks. Selline suund on viinud maailma katastroofi äärele. 
  Kohtumisel lepiti kokku, et 17. juunil toimub Koja kevad-suvise hooaja lõpupidu Pille Lille aias ning 20. juunil viib Jaak Visnap Koja liikmed Pikakari parklast kolmetunnisele jalutuskäigule Tallinna linna äärel paiknevale hämmastava looduse ja maastiku radadele.