AVALIK KIRI peaminister Jüri Ratasele 15.09.2017

Austatud peaminister, Keskerakonna esimees, Jüri Ratas                                                                                                                                                                                                                                                          15.09.2017

Avalik kiri

Pöördume Teie poole probleemiga, mis puudutab äsja rakendunud riikliku huvitegevuse rahastamise meedet kohalikes omavalitsustes, mis Tallinna linnajuhtide otsusel seab siinsed erahuvikoolid ebavõrdsesse olukorda – eelistades munitsipaalhuvikoole ning spordi valdkonda.

Eesti suurima omavalitsuse selline otsus puudutab suurt hulka lapsi, noori ja nende vanemaid, kellele juurdepääs erahuviharidusele on tehtud täielikult sõltuvaks perekonna sissetulekust. See  jätab paljudele mitme-lapselistele ja üksikvanematega peredele vähe võimalusi. HaridusSilma andmetel õpib Tallinna erahuvikoolides koos spordikoolidega u. 45 776 õpilast, 10-nes munitsipaalkoolis kokku 6 170 õpilast (erahuvikoolides õppivate laste arv ilma spordikoolideta on 20 667). Kuna Tallinnas elab kõige rohkem lapsi ja noori Eestis, siis on munitsipaalkoolidele suur surve ja nõudlus, ning need ei suuda enamikel huvialadel vajalikus mahus huviharidust pakkuda. Seda tühimikku täidavad missioonitundega loomeinimesed ja spetsiifiliste kunstierialade õpetajate loodud erahuvikoolid.

Kui kaovad erakoolid, kaob ka Tallinna lastel võimalus paljude huvialadega tegeleda. Väheneva ja vananeva rahvaarvuga Eesti ühiskonnale on tähtis iga talent, iseäranis kui on soov, et kaunid kunstid ning teadusalad Eestis areneksid. Laiapõhjaline ja eripalgeline huviharidusmaastik tagab rahvuskultuuri jätkusuutlikkuse, panustab integratsioonis ning aitab mitmekülgselt kaasa ühiskonna arengule.

Seetõttu ei saa me leppida tänaste Tallinna linnajuhtide otsusega käsitleda lastele kauneid kunste ja teisi huvialasid õpetavaid erahuvikoole äriühinguteks, mida linn ei pea ega saagi seetõttu nende sõnul toetama. Lastele huvihariduse võimaldamise võrdsustamine äritegemisega on üdini vale. Äriühingu eesmärk on teenida kasumit. Suur enamus erahuvikoolidest on aga loodud armastusest oma eriala vastu, missioonitundest ning tegutsevad sihtasutuste või mittetulundusühingutena, kus seadusest tulenevalt ei saagi kasumit taotleda.

Huvikoolide eesmärk on Eesti kultuuri ning teaduse jätkusuutlikule arengule mitmekülgsete võimaluste pakkumisega kaasa aitamine. On tähtis, et lapsed ja noored saaksid võimalusi erinevate annete arendamiseks läbi süsteemse, kaasaegse ning järjepideva õppe oma ala professionaalide käe all ning laste loovus ja tegutsemistahe leiaksid väljundeid lavadel ja ateljeedes, aga mitte tänavatel. Täna on Tallinnas tegutsevate erahuvikoolide ainus regulaarne sissetulek õppemaks, mis tuleb lastevanematelt. Nii nagu spordikoolid, vajavad ka kauneid kunste ning mitmeid muid huvialasid õpetavad koolid lisaks  õppemaksudele toetust, et oma tegevusi rahuldavalt ära majandada.

Vabariigi president Karsti Kaljulaid on peaaegu igas oma presidendina peetud kõnes rõhutanud kodanikuühiskonna tähtsust, kus ühiskonda viivad edasi teotahtelised ja missioonitundega inimesed. Avaliku võimu ülesanne on luua keskkond, mis selliseid inimesi ärataks ja toetaks. Riik ja kohalik omavalitsus ei pea inimeste eest asju ära tegema, vaid looma tingimused, et teotahtelised inimesed saaksid ise ühiskonna arengusse panustada. Usume, et huviharidusel on suur roll, et iga noor leiab üles oma ande ja kasvab teotahteliseks ja ettevõtlikuks inimeseks. Huviharidus tuleb appi seal, kus formaal-haridus ei ole piisavalt paindlik, et iga anne leiaks tunnustust. Loodame, et jagate meiega seda seisukohta ning aitate Tallinna linna huvitegevuse toetamisel luua õiged alused.

Palume võimalust Teiega kohtuda, et arutleda kuidas lahendada murettekitav olukord Tallinna linna huvitegevuse valdkonnas.

Lisame toetusavalduse Eesti Noorsootöö Keskuse juhilt Edgar Schlümmerilt ja Tallinna Linnavalitsusele saadetud kirja, mis ei ole saanud tänaseni tagasisidet ning probleemi kajastused meedias.

Jääme ootama Teie tagasisidet ning võimalusel kohtumist lähiajal!

Austusega

Eesti Erahuvikoolide Liit

Eesti Kultuurikoja huvihariduse töögrupp

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit