Eesti Kultuuri Koja üldkogu 19.04.2017 Tallinnas Hopneri majas

Protokoll
Osavõtjad: Eesti Kultuuri Koja liikmed ja külalised (vt lisa 1: osavõtjate nimekiri).
PilleLillelt tervitussõnad ja koosoleku rakendamine: ettepanek koosoleku juhataja Maarja Undusk – kõik poolt, vastu 0; protokollija Piret Mäeniit – kõik poolt, vastu 0:
häältelugemiskomisjon: Maret Olvet, Ivi-Els Schneider, Mai Sildos – kõik poolt, vastu 0.
Maarja Unduskilt kokkuvõte koja aastasest tegevusest (vt lisa 2: tegevusaruanne 2016).
Tõnu Laigult majandusaruande esitlemine (vt lisa 3: majandusaasta aruanne 2016).
Revisjonikomisjoni hinnang: majandusaruanne korras, etteheiteid ja puudusi ei ole, vastab seadustele ja nõuetele (vt lisa 4: revidendi hinnang).
Aruande kinnitamise hääletamine: kinnitamise poolt kõik hääleõiguslikud, vastu 0, erapooletuid 0.
Otsus:
kinnitada 2016. a majandusaasta aruanne.
Sõnavõtu korras Mark Soosaar: Koda on katusorganisatsioon, ettepanek mõelda, mida ssaksime ära teha, et kultuuriinimesed koonduksid Kultuuri Koja ümber.
Töögruppide esindajate ülevaated töögrupide tööst:
Egge Kulbok-Lattik:
kultuuripoliitika uuringute töörühm koja algusest saadik (ise koja asutajaliige);
rahvamajade töörühm – pöördutud kultuuriministri poole ettepanekuga haldusreformi käigus pöörata tähelepanu rahvamajadele;huvihariduse töörühm.„Nende töörühmadega tegelen kindlasti edasi, kuni koda kestab.”
Kärt Summatavet: Eesti 200 töögrupp. Loodi 2015 koja väljasõiduistungi käigus paljude ideealgatajate osavõtu. 2015. a vastutuse kongressil kuulutati välja, 2016.a tegeldi kõikvõimalike küsimuste esiletoomisega, mis selle projekti raames vaja ja võimalik teha – et kui EV saab 200-a, on meie kultuur olemas. Ohukoht see, et meil on palju suulist kogemust, mida pole talletatud ja mis koos inimestega järjest kaob – jõuda järele sellele protsessile, kus inimesed veel saavad ja tahavad jagada ona kogemusi; kaardistada hetkeolukord ja kuidas me sellest kultuuriminevikust saame õppida, analüüsida, panna mingisse struktuuri. Oleme sunnitud nüüd tegelema ka detailsete küsimustega, mis lahendaks ära mälupanga kogumise tegev., õiguslikud jm pooled – 20-30 in grupina 2017. a lõpuks tahame saada selle mälupanga formaadi valmis. Süvaintervjuude formaat välja töötada ja töögrupi inimesed on kõik oma ala asjatundjad, võtnud oma õpetajad intervjuude sihtmärgiks. Lisaks on tulnud TLÜ sotsiaalteadlased ja haridusteadlased, TÜ-s kogunenud rakuke lisaks 20-30-liikmelisele tuumikrühmale. Kõik valdkonnad pole veel kaetud, kuid vabatahtlikke tuleb aina juurde; mure see, et aeg jookseb, aga me ei saa üle hüpata alusküs-st – Kirjandusmuuseumi arhiiviga ja teadusarhiiviga kokkulepe kasutada nende serveriruumi. Kõigi abi ja tugi on oodatud. Suur aitäh neile, kes meid seni on toetanud – nt heategevuslik oksjon, kuhu 30 kunstnikku tõid oma töid, et mälupangale seadmete soetamiseks raha koguda.
Egge: unustasin enne öelda, et meil on alates 2014 aastaauhind Kultuuri Tegu, 3x välja antud, KUM rahastab auhinnafondi 5000 eurot (selgitab auhinnasaajate valimie protseduuri – lõpliku valiku teeb koja liikmeskond netihääletuse teel). Osalen ka Rail Balticu töörühmas – sellest annab ülevaate Toomas Kiho.
Ivi-Els Schneider: „Tere!“ töögrupp – tutvustasime ettevõtmist Paide arvamusfestivalil ja kuulutasime välja kevade alguspäeval, 21. märtsil. Lõppeesmärk on kutsuda eestlasi üles üksteist märkama ja toetama. Protestime ja kritiseerime, aga tegelikult algab kõik üksikisikuist ja nende omavahelistest suhetest. Tagasiside on seni päris hea, rääkimas käinud raadios, TV-s, koolidest küsitud ja toodud häid ja halbu näiteid – töös on lastele mõeldud lõbusad märgid, sponsoritele, kes on laste märkide tegemist toetanud emailmärgid, kogu visuaali ja märgikavandid kujundas Ilmar Vallikivi. Koolidesse palutakse inimesi sel teemal rääkima. Marketingiinstituut valis nädala turundusteoks Tere-kampaania; videoklipid tegemisel – Taaniel Levi, Ülle Kaljuste jt – videoklipid, mis lähevad kampaania FB-lehele.
Maarja Undusk: nüüd päevakorras eestseisuse kandidaatide ülesseadmine. Praktika on näidanud, et optimaalne on 15-liikmeline eestseisus. Kandidaatide nimekiri ekraanil – juurde saab pakkuda kohapeal 8 inimest.
Hääletamine: valida eestseisuse koosseisuks 15 liiget – poolt enamus, erapooletuid 2, vastu 0.
Otsus: valida 15-liikmeline eestseisus.
Esitatakse kandidaate: Mark Soosaar, Tõnu Laigu, Leonardo Meigas, Ilmar Vallikivi, Pille Lill, Tiiu Kuurme, Piret Mäeniit, Rein Einasto.
Kandidaatide (8 in lühisõnavõtud enda tutvustamiseks).
Maarja Undusk tutvustab lühidalt 2017. a plaane – konverents „Kultuur ja keskkond“ sisuselgitus, hariduskonvernts, kultuuriministeeriumi kohtumised.
Liikmemaksu küsimus – liikmemaks 30 eurot: kui koda loodi, oli põhimõte, et koda toimibki liikmemaksude najal, sh juriidiliste isikute 300 eurot, oleme mõelnud vähendada tulevast aastast üksikliikme maksu 20 euro peale – ?
Hääletamine: liikmemaksu üldse alandada: 1 vastu, 1 erapooletu, ülejäänud poolt.
Täisealistel liikmemaksu alandada 20 eur/a: 2 vastu, 4 erapooletut, ülejäänud poolt.
Üliõpilastele ja õpilastele liikmemaks 10 eurot aastas: vastu 5, erapooletuid 2, ülejäänud poolt.
Juriidilisest isikust liikmetele alandada liikmemaks aastas alandada 300-lt 200 eurole:
poolt 14, vastu 12, erapooletuid 1. Otsus vastu võetud 1 enamhäälega.
Otsus:
vähendada liikmemaksu vastavalt hääletustumemusele: organisatsioonidel 200 eurot aastas, täiskasvanud üksikliikmetel 20 eurot astas, õpilastel, üliõpilastel, pensionäridel 10 eurot aastas.
Eestseisuse valimise protseduurilised küsimused – Heigo: 8 kandidaadist kirja sedelile need, kellega ollakse nõus, kellega nõus ei olda, selle nime ei kirjuta. Need 8 valitakse 2 aastaks.
Kohvipaus; häältelugemiskomisjon töötab 40 min.
Heido Vitsuri ettekanne „Majandusest ja kultuurist“.
Toomas Kiho ettekanne „Rail Balticu liikumisest“.
Pille Lill: teeme teatavaks eestseisuse uute liikmete valimise tulemused, need loeb ette häältelugemiskomisjoni esimees Ivi-Els Schneider.
Hääletustulemused: Mark Soosaar, Tõnu Laigu, Pille Lill – 21 häält; Ilmar Vallikivi, Tiiu Kuurme, Rein Einasto – 18 häält; Piret Mäeniit, Leonardo Meigas – 15 häält (lisa 6: hääletustulemuste protokoll).
Aadu Musta ettekanne „Riigikogu kultuurikomisjoni tööst“.
Kärt Summatavet teavitab Toronto Eesti Seltsi avaldusest – palve kultuurikoja toetusele seoses kavatsusega müüa maha Eesti Maja Torontos, mis otsustatakse 25. aprillil Eesti Seltsi üldkogul Pille Lill loeb avalduse ette (vt lisa 7 – Eesti Maja säilitamist taotleva avalduse-pöördumise tekst).
Otsus:
Toronto Eesti Seltsi pöördumist arutatakse edasi eestseisuses.
Viive-Riina Ruus: Ülevaade kultuuri-ja hariduskonverentsi ettevalmistamisest sai ette valmistatud pika ettekandena, milleks ei jää praegu aega. Tutvustan konverentsi ettevalmistust järgmisel võimalusel.
Pille Lill tutvustab Kultuuriparlamendi ideed.
Ivi-Els Schneider: Põhikiri vajaks muutmist, et võiksime kultuurikojas saavutada sellise taseme, et meid, s.t koda võetaks kuulda ja arvesse. Kui koda töötaks nii, nagu kultuuriparlamendilt eeldatakse, võiks saada jõudu ja mõju juurde.
Pille Lill: Eestseisus koguneb uue koosseisu esimesele koosolekule homme hommikul, s.o 21. aprillil kl 10.00.
Üldkogu lõpp: kl 20.30
Koosoleku juhataja: Maarja Undusk
Protokollija: Piret Mäeniit