EKKMi toetuspöördumine

Lp kultuuriminister , Urve Tiidus
Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23, 15076 Tallinn

Pöördumine

pöördume Teie poole, et toetada Eesti Kaasaegse Kunsti Muusemi (EKKM) püüdlusi hoida elus ja arendada üht omanäolisemat fenomeni Eesti kultuurimaastikul. Kunstivaldkonnas on EKKM kultuuriministeeriumi tähtsamate partnerite hulgas. Senine EKKM-i tegevus on olnud tulemuslik väga paljus tänu Tallinna linnale, kes on
võimaldanud sellel mittetulundusühingul tegutseda linnale kuuluvas rendihoones Põhja pst 35 järjepanu alates 2006. aastast. Paiknemine ühes kohas on võimaldanud EKKM-il saavutada tõusvat populaarsust kunstnike, kogu Eesti avalikkuse ning samuti välisilma seas. EKKM kasvas tudengite ja õppejõudude isetegevusplatvormist Kultuuripealinna aastaks unikaalseks, professionaalseks, regulaarse näituseprogrammiga ja mitmete erinevate funktsioonidega muuseumiks ning rahvusvaheliselt toimivaks ja tunnustatud omalagatuslikuks näitusepaigaks. Alates 2010. aastast alates on EKKM teinud näituseid aprillist-oktoobrini, keskmiselt 4-6 põhinäitust hooajal. EKKMi kõige tuntumaks
algatuseks on kahtlemata Köler Prize, millest lühikese ajaga on saanud Eesti kõige ihaldusväärsem ja prestiižsem kunstiauhind koos nominentide näituse, auhinna-gala, rahvusvahelise žürii jms. EKKM on mõjusalt kaasa aidanud kaasaegse kunsti populariseerimisele nii oma kunstiauhinna ja rahvusvahelise näitusetegevuse kui ka
kõrvalprojektidega. EKKM-i külastatavus on kasvanud aasta aastalt ja on saavutanud juba üle 7600 külastamise aastas ja EKKM-i tegevust on kajastatud rohkesti ka meedias.
Praegu koostatavast ja menetletavast Kultuurikatla, Tallinna Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringust selgub, et senine Põhja pst 35 kinnistu on kavas jagada kaheks kinnistuks (planeeringus pos 5 ja pos 20), mille tulemusena piiratakse pääs Kultuurikatla estakaadile ühe krundiosaga ja krundi ülejäänud osale plaanitakse anda
100% ärimaa funktsioon. Selline lahendus on selgeks sõnumiks, et EKKM on sunnitud oma tegevuse praegustes ruumides lõpetama, sest praegune EKKM-i tegevuseks vajalik maa-ala lõigatakse planeeritavate kruntide jagamise ja ärilise sihtotstarbe andmisega ära. Samuti kaotatakse planeeringuga seni Kultuurikatla osana toiminud Kultuurikatla Aed. Viimase ruumiosa avalikust kasutusest äralõikamine koos EKKM-i tegevus- ja
arenguvõimaluste kärpimisega muudab mereäärse ala linnakodanike jaoks oluliselt vaesemaks.

Meile teadaolevatel andmetel on EKKM-i ja Tallinna linna vahel sõlmitud tähtajatu rendileping, mis on andnud EKKM-ile kindlustunde arendada ja laiendada oma tegevust uute investeeringutega muuseumi ruumide renoveerimise ning uue universaalse näitusehalli rajamise näol ajavahemikus 2013–2016. Esimese sammuna on
laiendamiskava jaoks tellitud projekt, mida meile on tutvustanud EKKM-i juhatuse liige Anders Härm. Hoonete arendus on kavandatud teostada kahes etapis, millest esimeseks on projekti kohaselt vana hooneosa renoveerimine ja teiseks etapiks juurdeehitus. EKKM-i prioriteetne eesmärk on paralleelselt näitusetegevusega
säilitada olemasolevat arhitektuuri maksimaalsel mõeldaval moel, sest Tallinna elektrijaama suur estakaad on tunnistatud ehitismälestiseks ja EKKM-i poolt kasutatav osa on selle estakaadi lõpetuseks.
Kuna tegemist on laiemat kultuuri- ja kogu Eesti avalikkust puudutava küsimusega, pöördub Eesti Kultuuri Koda Tallinna linnapea ja Eesti Vabariigi kultuuriministri poole taotlusega seisukoha saamiseks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi tegevuse jätkamisest muuseumi praeguses asukohas Põhja pst 35, ühtlasi palume käsitada
käesolevat pöördumist kui vastuväidet kõnealusele planeeringulahendusele positsioonide 5 ja 20 osas. Eesti Kultuuri Koda toetab kultuuriavalikkuse ettepanekut arvestada planeeringulahenduses EKKM-i olemasolu ja arendamisega ning võimaldada Kultuurikatla Aia säilimine. Kindlasti ei välista meie ettepanek eelnimetatud
alale ka osalise ärifunktsiooni lisamise võimalust.

Lugupidamisega
Eesti Kultuuri Koja eestseisuse nimel
juhatuse liige Andrus Raudsalu
MTÜ Eesti Kultuuri Koda
Väike-Karja 12, Tallinn 10140
kultuurikoda@gmail.eu