Majanduse töörühma eesmärgid ja missioon

Majanduse töörühm

Tegevustes on töörühmal kolm põhilist suunda:
1) tihendame koostööd majanduse valdkonna organisatsioonidega tõstmaks teadlikkust estovaatilise lähenemise vajalikkusest;
2) viime ellu Eesti Kultuuri Ekspordi Agentuuri idee;
3) töötame välja kultuuri ja majanduse koostöömudeli, erarahastuse (üksikisiku ja firmade) sihtfinantseerimise stimuleerimise kultuurisfääri;
4) arendame välja Kojale uue veebiplatvormi, mis annab kaunite kunstide loojatele võimaluse oma teoste esitlemiseks nii sise- kui välisturul, aidates seeläbi kaasa Eesti majanduse estovaatilisemale arengule;
5) kaasame uusi liikmeid ja koostööpartnereid majandusvaldkonnast eesmärkide saavutamiseks.

Iga ühiskond pürib oma tegevustes isikupärase kultuurilise näo loomisele. Iga kultuur, ka meie kohalik Läänemere-Eesti kultuur, on kõikehõlmav, kandes oma tegevustes detailideni meie esivanemate mõtte- ja käitumisviise, selliseid, mis on omased ainult meile, Läänemere-eestlastele.

Maailma on ehitatud laulujoontele, nii ütlevad põlisrahvad.

Inimesed ja organisatsioonid ei avaldu tühja koha peal, unikaalse nähtusena iseeneses, nad sünnivad kohaliku kultuuri isikupärastele tegutsemis- ja loomismustritele, väljendades neis mustreis eelnevate põlvkondade pürgimusi ning ainult sellele kultuurile omaseid võimekusi. Igal rahval on oma mustrid, oma geograafilisele-klimaatilisele sotsiaalsele jne kontekstile omased aastatuhandete vältel kujunenud võimekused. Eestlastel omad, sakslastel, prantslastel, ukrainlastel jt omad. Mida autentsemalt,
selgemalt rahvuse/inimese eripära avaldub, seda õnnelikum, tervem, tugevam, targem jne ta on.

Organisatsioon on kohaliku kultuuri ilming, on sellega lahutamatult seotud. Organisatsioon kannab eneses oma inimeste isikupäraseid jooni, teostab nende pürgimusi. Mida enam organisatsioon oma (liikmete) kultuurilist eripära realiseerib, seda edukam ta oma ajastulises-ruumilises kontekstis olla saab. Teadlikult sel teel käies hakkab organisatsioon järjest edukamalt väljendama tema heaks töötavate inimeste pürgimusi, nende (kultuurilist) eneserealisatsiooni ning samm-sammult omandab üha enam oma isikliku autentse kultuurilise näo. Just see on see, mida eestlane globaliseeruvas maailmas vajab – minna maailma sirge seljaga uhke eestlasena ning see on, mida globaliseeruv maailm vajab – omaenese selge identiteediga eestlast.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval meenutas EELK peapiiskop Urmas Viilma hetki, mil
Eesti tõusis endisest unustatud maanurgast väärikaks innovaatiliseks väikeriigiks Euroopa rahvaste peres. Kuna Eesti e-riigina on olnud maailmas teerajajaks ja omamoodi pioneerriigiks, siis võiks Eesti innovaatilist omanäolisust nimetada estovaatilisuseks.

Estovaatilisus tähendab vastutustundlikku uuenduslikkust. Sellega kaasneb innovaatilises arendustegevuses teadliku vastutuse võtmine rahvusliku pärandi, identiteedi, keskkonna, kultuuri, kõige selle eest, mis aitab uuenduste käigus säilitada ja edasi arendada oma (rahvuslikku, kultuurilist) nägu.

Eesti Kultuuri Koja kultuuri ja majanduse töörühma missiooniks on valdkondadevahelise sünergia loomine, aidata kaasa Eesti ettevõtete/organisatsioonide estovaatilise näo loomisele.

Meie visioon on Estovatsioon.