Pille Lill: Eesti kultuuri ja majanduse ühisvägi on tähelepanu all konverentsil Kultuur kui kapital

EESTI KULTUURI JA MAJANDUSE ÜHISVÄGI ON TÄHELEPANU ALL KONVERENTSIL “KULTUUR KUI KAPITAL”

Kas kultuuri võib mõista kui kapitali? Millised on majanduse ja ettevõtluse seosed kultuurimaailmaga ning kuidas on need kaks kapitali omavahel lõimitud? Kas on vajadus siduda neid paremal moel ning kuidas kasvaks tänu sellele kummagi poole kapital? 

Eesti Kultuuri Koda on loodud sidusorganisatsioonina, et luua sildasid ning edendada dialoogi ühiskonna eri osapoolte vahel. Koda on alates loomisaastate algusest 2011. aastal korraldanud aastakonverentse ning keskendunud ühiskondlikult aktuaalsetele ja Eesti avalikkust kõnetavatele teemadele. Koja juhtorganiks on erinevaid ühiskonnaelu valdkondi esindav eestseisus, kelle sooviks on ühendada inimesi ja organisatsioone, kes hoolivad Eesti kultuuri jätkusuutlikkusest.

Käesoleva aasta 21. märtsil on Koda korraldamas seitsmendat aastakonverentsi „Kultuur kui kapital“. 17-liikmeline eestseisus lähtub seisukohast, et ühiskond vajab terviklikkuse ja tasakaalu säilimiseks võrdselt olulisena nii materiaalset kui vaimset kapitali ning dialoogi nende loojate vahel. Tehnilise revolutsiooni võidukäik on loonud eelised majandusvaldkonna kiireks arenguks, mis avab võimalusi riigi ja inimeste heaolu kasvuks. Valdkonnad aga, kus luuakse väärtusi, mida ei saa mõõta ega kaaluda, kuid mis pakuvad inimeste hingedele püsivat rahu- ja õnnetunnet, vajavad samuti kõrgendatud tähelepanu. Kultuurivaldkonna erakordne mitmekesisus võib kõrvaltvaatajale jätta mulje, et kõik toimib iseenesest. Ometi lõpetavad teatrid tegevuse, teadus on alarahastatud, talendid ei pöördu koju, kõik tagasilöögid meie vaimukultuuris mõjutavad kogu ühiskonda, sealhulgas ka materiaalsete väärtuste loojaid. 

Sildade ehitamisele erinevate valdkondade vahel võeti Kojaga suund alates 2016. aastast. Samal aastal viidi läbi hariduskonverents vastavatud ERMI-s, mis päädis esimese Eesti kultuuri ja hariduse kolmepäevase kongressiga 2018. aastal. Suursündmuse ettevalmistamisse panustasid koos Kultuuri Kojaga Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Haridusfoorum ning paljud teised nii kultuuri kui hariduse maastikult. Kongressi avas Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kolm isamaakõnet esitasid Viivi Luik, Kaido Ole ja Martin Saar, toimus rektorite väitlus, viidi läbi töötoad ning kongressi järgselt oli Koda 2019. aastal partneriks Haridusministeeriumile. Koos viidi läbi üleriigilisi ümarlaudu, mis panustasid haridusstrateegiasse aastani 2035.

2018. aastal alustas Koda silla loomist majandusvaldkonnaga korraldades konverentsi “Töökultuur”, kus esinejate seas olid kõrvuti kultuuritippudega mitmed ettevõtlusvaldkonna esindajad. Tervitussõnad lausus majandus- ja taristuminister Kadri Simson, peaettekannetega esinesid Urmas Viilma, Tiina Lokk ja Tiina Saar-Veelmaa. Käsitleti tööjõuga seonduvaid teemasid, otsiti lahendusi väljarännanud eestlaste tagasi kutsumiseks koju ning tõdeti, et Eesti anderessurss vajab järjepidevat hoolt. Vaid aasta hiljem korraldas Koda talendiarendusprogrammi pilootprojektina üleriigilise konkurss-festivali Annetekoda 2019. Eesmärgiks on erinevate valdkondade annete kaardistamine ning neile igakülgse toetuse võimaldamine. Perspektiivis töötab Annetekoja juhtgrupp välja toimemehhanismi annete järjepidevaks arendamiseks, et väikeriigina ükski talent ei jääks tähelepanuta.

Nii majanduses, kultuuris kui teistes valdkondades püüdlevad kõik loojad eneseteostuse poole. Tekkinud ideele kogutakse pikki aastaid pühendunult töötades väge ning jõutakse välja teostuseni, mis aitab kaasa nii riigi kui inimeste arengule. Loomingu õilsaimaks eesmärgiks on õnnelik ja vaba inimene elurikkust hoidvas maailmas. Vabadus saab alguse arukast juhtimisest, kus liidrid mõistavad, et kõikide valdkondade ühisväes peitub riigi ja rahva edu võti. Majanduse ja kultuurivaldkonna siduspunkt seisneb üksteise väestamises. Kuidas seda parimal viisil teha? Ootame kaasa mõtlema ja arutama 21. märtsil Koja konverentsile “Kultuur kui kapital” hotellis Hilton”.

Eesti Kultuuri Koja eestvedaja ja juhatuse liige Pille Lill.

Teised konverentsiga seotud artiklid: https://kultuurikoda.eu/konverents-2020-artiklid/