oluline teada

KOJA LIIKMED
Koja liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:
– on seotud kultuurivaldkonnaga
– huvitub põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkide täitmisest
– senine tegevus on olnud Koja eesmärkidega kooskõlas
– on olemas Koja kahe liikme kirjalik soovitus.

TOETAJALIIKMED
Toetajaliikmeks võivad saada juriidilised isikud, kes kiidavad heaks Koja poolt seatud eesmärgid ja selle saavutamise vahendid ning on esitanud Koja Eestseisusele toetajaliikmeks saamise kohta kirjaliku avalduse.
Toetajaliikmeks saamise otsustab Koja Eestseisus lihthäälteenamusega.
Toetajaliikmele laienevad kõik Koja liikme õigused ja kohustused.
Kojal võivad olla auliikmed.

LIIKMEKS VASTUVÕTMINE
Koja liikmeks astuda sooviv isik esitab Eestseisusele kirjaliku avalduse.
Eestseisus otsustab liikmeks vastuvõtmise oma esimesel koosolekul avalduse laekumise päevast arvates.
Koja liikme õigused ja kohustused omandab isik peale Eestseisuse sellekohase otsuse tegemist ning jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Koja liikmeks astumise päevaks loetakse Eestseisuse otsuse tegemise päeva.
Eestseisusel on õigus kutsuda koja liikmeks nii juriidilisi kui eraisikuid, kutse korral pole soovitusi vaja.
Auliikme vastuvõtmise korra kinnitab Eestseisus.