Liikmeks saamine

LIIKMEMAKS

Alates aastast 2018 on eraisiku liikmemaks 20 eurot aastas ja juriidilise isiku oma 200 eurot aastas. Otsus võeti vastu Koja üldkoosolekul aprillis, 2017.

Liikmemaksu tasumine

Makse saaja: Eesti Kultuuri Koda MTÜ (reg nr 80325064)
Selgitus:  „Liikmemaks …….“ (aasta, mille liikmemaksu tasud)
Kultuurikoja pangakonto:  SEB pank  EE301010220193804226

Kõigile juriidilistele isikutele saadame arve.


3. KOJA LIIKMED

3.1. Koja liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

3.1.1 isik on seotud kultuurivaldkonnaga;

3.1.2 isik huvitub põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkide täitmisest;

3.1.3 isiku senine tegevus on olnud Koja eesmärkidega kooskõlas;

3.1.4 isikul on olemas Koja kahe liikme kirjalik soovitus.

3.2. Kojal võivad olla toetajaliikmed.

3.2.1 Toetajaliikmeks võivad saada juriidilised isikud, kes kiidavad heaks  Koja poolt seatud eesmärgid ja selle saavutamise vahendid ning on esitanud  Koja Eestseisusele toetajaliikmeks saamise kohta kirjaliku avalduse.

3.2.2 Toetajaliikmeks saamise otsustab Koja Eestseisus  lihthäälteenamusega.

3.2.3 Toetajaliikmele laienevad kõik Koja liikme õigused ja kohustused.

3.3. Kojal võivad olla auliikmed.

4. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

4.1. Koja liikmeks astuda sooviv isik esitab Eestseisusele kirjaliku avalduse.

4.2. Eestseisus otsustab liikmeks vastuvõtmise oma esimesel koosolekul avalduse laekumise päevast arvates.

4.3. Koja liikme õigused ja kohustused omandab isik peale Eestseisuse sellekohase otsuse tegemist ning jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Koja liikmeks astumise päevaks loetakse Eestseisuse otsuse tegemise päeva.

4.4. Eestseisusel on õigus kutsuda koja liikmeks nii juriidilisi kui eraisikuid, kutse korral pole soovitusi vaja.

4.5. Auliikme vastuvõtmise korra kinnitab Eestseisus.