Autoriõigusest

Fookuses on olnud töögruppi toodud konkreetsed juhtumid ja probleemid, kus professionaalsed loovisikud ühelt poolt ja vahendajad (tootjad/tellijad) või erinevad huvigrupid teiselt poolt, on ühe või teise küsimuse üle vaielnud või arutanud. Töögrupile esitatud juhtumite puhul on lahenduste leidmise nimel konsulteeritud nii KUM kui Just Min. juristidega. On antud autoritele soovitusi. Kõrgprofessionaalsele loojale on tema loodud originaalne looming – intellektuaalne omand – ning selle omandi müük, kasutada andmine, deponeerimine jms võlaõiguslik tegevus tihti ainsaks seaduspäraseks tuluallikaks.

Probleem autorile, kelle õigusi on rikutud, on kahetine: ühelt poolt saamata jäänud tulu, teisalt tunnustamata autorlus, mis tulevikku vaadates on samuti vaadeldav kui saamata jääv tulu (sh 70 aastat peale autori surma).

Autoriõiguse rikkumisi esineb. Seadusest astutakse üle nii teadmatusest kui ka teadvalt. Analüüsides erinevaid juhtumeid, vaadates vaidlevate poolt tausta, on ilmne, et suur osa rikkujaid teevad seda teadlikult, arvestades ette võimalusega, et autor kannatajana on vaidluses nõrgem pool. Tihti on kannataja väga rahulolematu, kuid teadmatus oma õigustest ja kartus kulutuste pärast on põhjuseks, miks õigusnõustaja juurde ei minda. Siin saab autoriõiguse töögrupp nõuandjaks ja julgustajaks olla. Huvitav uus sisse tulnud temaatika on mõningate Facebook-kogukondade agressiivsed katsed nö üle võtta näiteks toimivaid professionaalseid loome- ja kutseühinguid. Kokkuvõtteks võib öelda, et avalikkus ja autorid ei tunne piisavalt autorite õigusi ja ei kipu neid õigusi ka alati tunnustama. Esineb harimatust ja heauskset lihtsameelsust.

Töörühm näeb vajadust tegeleda valgustava teavitustööga nii loovisikute kui tellijate hulgas. Sellest lähtuvalt tegime 2015 Kultuuriministeeriumile ettepaneku Autoriõiguse-alase koolituse saamiseks loomeliitudele, mis eelmise aasta lõpus kahel KUM poolt suurejooneliselt korraldatud infopäeval Artis-kino ruumes ka teoks sai.