18.01.2022 juhatuse koosolek

16.00 – 16.10 Ootused juhatusele ja millised ülesanded juhatus võtab.
Milles toimimine seisneb, kas igal juhatuse liikmel oma valdkond millega tegeleb? Milles juhatuse roll?
Eestseisusel (ES) sisuline töö. Juhatus annab  suunad ja tegevusplaanid. Kuidas ellu viiakse, on ES töö. Vaja määratleda. Juhatus pole tööorgan, vaid juhtorgan.

Vaja põhikiri (PK)  kaasajastada ja sisse viia mõned muudatused, praegune pärineb aastast 2014., tervendavad printsiibid vaja sisse viia, sest  ES kaudu juhtimine ei tööta. ES saab  pakkuda välja ideid ja teha töögruppe.

Võtta meili teel ühendust nende ES liikmetega, kes pole poole aasta jooksul koosolekutel osalenud, küsida, kas leiavad aega rohkem osaleda või rakendame nimetust peatatud liikmelisus. Kas leiad aja aktiivseks osalemiseks või mis vormis osaled (töörühma töö). Põhjendus olemas, et me ei saa teha otsuseid, kui kvoorumit kokku ei saa, seega ei saa praktiliselt tööd teha.

Kuna tegevjuht 25. jaanuaril ei saa, jätaks 25. jaanuari koosoleku ära  ja 26. jaanuar ka asenduskoosolekut ei tee. Selle asemel individuaalne suhtlus, et saaksime olulise probleemi lahenduseni. Tegevjuht saadab selle ettepaneku ESle. Tegevjuht saadab ESle: kui vastad või saadad meili, vaata, kas see on sinu sihtgrupp.

Saavutus: Egge Kulbok Lattik, Heili Vaus Tamm, Kadri Alesma Visnap koostasid  lisandused Sotsiaalministeeriumi (SOM) heaolu aruengukavasse, sisuks  loomeinimeste tugisüsteemide ja sots garantiide väljatöötamine ning elukaarepõhine huviharidus. 

14. jaanuaril tegime taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) üleelukaarepõhise huvihariduse osas strateegilise  partnerluse osas. Suured liidud ja huvihariduse katusorganisatsioonid tulid partneriks – 12 organisatsiooni.

16.10 – 16.15 Juurdepääs pangakontole

16.15 – 16.25  Juhatuse kvoorumi tabel ja osalus

Teeme juhatuse liikmete kvoorumi osas tabeli, et kindlalt oleks alati kvoorum koos.

 16.25 – 16.35 Millal teha uus küsitlus eestseisuse hulgas

  1. 35 – 16.55 Koja tavaliikmete kaasamine

16.55 – 17.10 Loovisikute tugistruktuuride käimalükkamiseks vaja kasutada ühe OÜ kui füüsilise kehandi abi. Projekti kirjeldus ja finantsplaan vaja saata juhatusele.

Uueks koosolekuks paneme teemad: uue kodulehe käimalükkamine, EKK ja töörühmade seotus,  kuidas töörühmadele laekuv finants seotud kojaga. 

     

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *