Majandusaasta aruande revidendi otsus 2021

REVIDENDI OTSUS ARVAMUS MTÜ Eesti Kultuuri Koda registrikood 80325034

Tallinn 13516,Vaagi tn.10

Eesti Kultuuri Koda liikmete üldkoosolekule esitamiseks ja 2021 majandusaasta aruande kinnitamisel.

07.juunil 2022.aastal

Olen kontrollinud 2021.majandusaasta raamatupidamise aruannet,asutuse tegevusaruannet ja olen seisukohal,et 2021.majandusaasta oli  MTÜ Eesti Kultuuri Koda on väga tegutsev ja tegus.

Väga tugev juhatus, kõik tegevused-toimingud  on tegevusaruandes kajastatud. Eesti Kultuurikoda uue aasta tegevused-eesmärgid  tegevusaruandes üksikasjalikult kirjas kuude lõikes.

Kontrollitud  pangakontode väljavõtteid, saldode vastavust, kuludokumente nende vastavust algdokumentidele esitatavatele nõuetele ning kajastamist raamatupidamisregistrites. Juhatuse otsuseid, kinnitusi.

Resisjoni käigus läbiviidud tulemusel olen kindel, et  MTÜ Eesti Kultuuri Koda 2021.a finantsaruanne on tõeline ja mitteeksitav ja kontrolli käigus ei jäänud esitava informatsiooni hulgast  välja ühtegi fakti ja asjaolu, et informatsioon muutuks eksitavaks või vääraks. Kõiki finantsdokumete edestas revidendile firma raamatupidaja.

1.Pangakontode väljavõtted, saldode vastavus, raha ainult pangas arvel  11925  eur

2.Tulu saadud  42895 eur, kulutatud   40108 eur , tulem  2787 eur

3.Võlad-ettemaksed  937 eur

4.Tööjõukulud  kajastatud finantseeritud projektide otsese kuluna

MTÜ Eesti Kultuuri Koda reg.80325034 2021.a bilansimaht  12037 eur

Tulem    2790 eur, netovara  8310 eur

Dokumenteerimata kulutusi ja ebakorrektseid kuludokumente kontrolli käigus ei tuvastatud.

Olen seisukohal, et MTÜ Eesti Kultuurikoda reg.80325034 2021.aasta finantsaruanne on koostud vastavalt dokumentatsioonile õigesti finastsseisundit, majandustulemusi,rahavoogusid.

Kinnitan, et käesolev kontroll-hinnang on koostatud parimatele teadmistele ja teadaolevale informatsioonile tuginedes sõltumatu.

Revisjoni teostas

Maire Tamberg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *